Event Management Team

blog

Ms. Hima Spurthi Idulapuram

blog

Ms. Lavanya Gouri

blog

Mr. Prajwal Londhe

blog

Mr. Tejas Shirgave

Registration Team

blog

Mr. Anurag Bhaumik

blog

Mr. Kesana Suresh

blog

Ms. Namrata Chaudari

blog

Mr. Shubham Shinde

Promotion Team

blog

Mr. Arpan Chakraborty

blog

Mr. Kapil Vanjervadekar

blog

Ms. Lovely Kumari

blog

Mr. Mayur poul

blog

Mr. Mukul Jurel

blog

Mr. Pratik Janardhan

blog

Ms. Riya Kumari

Sponsorship Committee

blog

Mr. Kartik singh

Decoration Team

blog

Ms. Poonam Ghorpade

blog

Mr. Prathmesh Bombale

blog

Ms. Shruti Priya

blog

Mr. Vivek Sherkar

Finance Team

blog

Mr. Salman Mirza

blog

Ms. Voleti Jyothirmayi

© 2024 Vamnicom Spardha. All Rights Reserved.